Valtuutetut tekivät esityksensä Oulun kaupungin talousarvioon 2022 tämänpäiväisessä kokouksessa. Tein kaksi esitystä talousarvioon. Ensimmäisessä esitän, sitä että kaupunkipyöräjärjestelmän kilpailutus tehdään vuoden 2022 aikana ja toisessa uuden tuulivoimaselvityksen laatimista. Vihreiden ryhmäpuheenvuoron piti Henna Määttä ja se on luettavissa täältä. Vihreät valtuutettumme puhuivat myös mm. mielenterveyspalveluiden lisämäärärahoista, Sanginjoen luontobussista, katujen korjauksen lisärahoitukseta sekä kestävistä työkaluista kaavoitukseen.

Puhe kaupunkipyöristä


Kaupunginvaltuusto teki ensimmäisen myönteisen päätöksen kaupunkipyöristä vuonna 2017. Kaupunkipyöräjärjestelmä on myös hyväksytty osaksi Oulun kaupunkistrategiaa ja ympäristöohjelmaa. Kaupunkipyöräjärjestelmän on arvioitu olevan yksi kustannustehokkaimmista keinoista edistää Oulun kestävän liikkumisen tavoitteita eli lisätä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuutta yli 50 % vuoteen 2030 mennessä. 

Viikonloppuna osallistuin Vihreiden nuorten liittokokoukseen, joka pidettiin Oulussa. Keskustelimme kaupunkipyöristä ja ihmetystä herätti, eikö Oulussa todellakaan ole kaupunkipyöriä. Tätä samaa on ihmetelty muuallakin. Esitänkin kirjausta talousarvioon s. 104: “Kaupunkipyöräjärjestelmän kilpailutus  tehdään  vuoden 2022  aikana.”

Monissa keskusteluissa on esitetty, että kaupunkipyöräjärjestelmän tulisi olla taloudellisesti kannattava. Tulee kuitenkin huomata, että yksikään liikkumismuoto ei ole subventiosta täysin vapaa. Joukkoliikennettä tuetaan, samoin kuin autoilun tieinfraa. Siksi onkin kummallista, että taloudellista kannattavuutta haetaan kaupunkipyöristä. Hyvin suunnitellulla ja kilpailutetulla kaupunkipyöräjärjestelmällä voidaan päästä hyvin lähelle kustannusneutraaliutta tulevina vuosina, kuten Kuopion esimerkki osoittaa. Paras hyöty järjestelmästä saadaan, kun se on osa Oulun seudun joukkoliikennejärjestelmää ja se tukee joukkoliikenteen matkaketjuja. Kaupungin tuottamana palveluna palvelun hinta voidaan pitää myös kaikille kuntalaisille saavutettavana ja palvelua voivat käyttää myös alaikäiset nuoret. 

Kirjaus ei aiheuta taloudellisia vaikutuksia vuoden 2022 talousarvioon. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä yhdyskuntalautakunnan budjettiin on varattu rahat kaupunkipyöriin. Käytännössä kaupunkipyörät saataisiin liikenteeseen aikaisintaan vasta vuonna 2023, joten kuluja ei synny ensi vuonna kilpailutuksen käytettävää työpanosta lukuun ottamatta. Meillä tulee olla kokemusta ja toimiva kaupunkipyöräjärjestelmä jo  hyvissä ajoin ennen Oulun asuntomessuja 2025 ja kulttuuripääkaupunkivuotta 2026.

Puhe tuulivoimaselvityksestä


Esitän oheista lisäystä sivulle 178.
“Vuoden 2022 aikana laaditaan selvitys, miten tuulivoimahankkeita voidaan edistää Oulussa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi ja kehittää Oulua tuulivoimaa houkuttelevana kaupunkina”. 

Aktiivisella tuulivoimahankkeiden edistämisellä voidaan saada lisää tuulivoimainvestointeja kaupunkiimme ja sitä kautta kartuttaa kaupungin kiinteistöverotuloja ja lisätä työllisyyttä paikallisesti. Tänä vuonna Suomeen odotetaan yli miljardin euron edestä tuulivoimainvestointeja ja Oululla on mitä parhaimmat edellytykset houkutella investointeja alueellemme. 

Voimaa Tuulesta -koalitio on arvioinut, että yhden voimalaitoksen elinkaaren aikaiset kiinteistöverotulokertymä on noin 400 000 euroa. Merkittävissä tuulivoimakunnissa kiinteistöverotuottojen avulla voidaan tarjota kuntalaisille parempia palveluita tai alentaa tuloveroprosenttia. Lisäksi Sitran tuoreen raportin mukaan Suomen ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii tuntuvasti lisää puhdasta sähköä ja pääosa tästä tarpeesta halvinta kattaa tuulivoimalla. 

Kaupunki voi itse toimia aktiivisesti edistääkseen tuulivoimainvestointien saamista Ouluun esimerkiksi selvittämällä sopivia maa-alueita ja tekemällä aktiivista maahankintaa tuulivoimaan soveltuvilta alueilta. Selvityksellä voidaan varmistaa, että tuulivoimainvestoinnit tehdään alueille, jossa ne eivät vaaranna asuinviihtyvyyttä ja virkistys- ja luontoarvoja  ja hankkeet ovat taloudellisesti kannattavia. Selvitys on hyvä saada valmiiksi pian, jotta sen tuloksia voidaan hyödyntää maakuntakaava- ja yleiskaavaprosesseissa. 

Vuonna 2013 Oulussa laaditun tuulivoimapaikkaselvityksestä ala on kehittynyt huomattavasti. Selvityksen jälkeen tuulivoimaloiden koko ja sitä kautta ympäristövaikutukset ja hankkeiden kannattavuus ovat muuttuneet huomattavasti. Business Oulu -liikelaitos arvioi kaupunginhallitukselle antamassaan vastauksessa, että Oulun tuulivoimaloiden paikkaselvityksen päivitys olisi ajankohtaista. Myös Pohjois-Pohjanmaan maakunta on päivittämässä näkemystään vuosien 2021-2022 aikana tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvista alueista. Oulun kaupungilla ei ole varaa jäädä tästä kehityksestä pois.