Yhdenvertainen Oulu tarkoittaa minulle ihmisoikeuksien parempaa toteutumista. Tarkastelen tässä kirjoituksessa sitä, miten ihmisoikeuksia voidaan edistää kunnissa. Olen ehdokkaana sitoutunut muun muassa Amnestyn kuntavaalitavoitteisiin, joissa pyritään saamaan kunnat tarjoamaan turvaa kansainvälistä suojelua tarvitseville ihmisille ja riittävästi apua väkivältaa kokeville naisille. Ihmisoikeudet ja niiden edistäminen on yksi tärkeimpiä vaaliteemojani.

Turvaa hädänalaisille ihmisille

Jokaisella on velvollisuus auttaa hädänalaisia ihmisiä. Hädänalaisilla on oikeus hakea turvapaikkaa oikeudenmukaisen prosessin kautta. Oulun tulee jatkossakin ottaa vastaan turvapaikanhakijoita ja tarjota myönteisen oleskeluluvan saaneille asuntoja kuntapaikkajärjestelmän kautta. Oululla on Suomen viideksi suurimpana kaupunkina velvollisuus auttaa pakolaisia ihmisarvoisen elämän alkuunpääsyssä. Kotouttamisresurssien tulee olla riittävät, jotta kaikilla on mahdollisuus kiinnittyä paikalliseen elämään ja työelämään.  Valtio maksaa kunnille kuntapaikoista ja muista kotouttamistoimista korvausta

Paperittomien oikeuksien turvaaminen

Oulussa on arvioiden mukaan joitain kymmeniä paperittomia ihmisiä. Paperittomuus ei ole kenenkään etu ja maan hallituksen tulisikin palauttaa tilapäiset oleskeluluvat keinovalikoimaan. Tilapäinen oleskelulupa on aiemmin voitu myöntää sellaisille henkilöille, joiden käännyttäminen ei ole ollut mahdollista. Järjestelmä piti pitkään paperittomien määrän pienenä verrattuna muihin Pohjoismaihin sekä Euroopan valtioihin. Kasvava paperittomien joukko tuo ennen pitkään ongelmia myös Suomeen, kun täällä oleskelee ihmisiä ilman toimeentuloa ja palveluita. Paperiton ihminen ei voi tehdä laillista ansiotyötä ja maksaa siitä näin ollen veroja.

Ihmisellä, jolla ei ole Suomessa kotikuntaa, on voimassaolevan lainsäädännön mukaan oikeus vähintään kiireelliseen toimeentulotukeen ja kiireelliseen terveydenhoitoon. Oulun tulee taata paperittomille pääsy peruspalveluihin kuten terveydenhoitoon samaan hintaan kuin muillekin oululaisille. Tällä hetkellä paperittomat pääsevät Helsingissä kaikki kiireelliseen hoitoon samaan hintaan kuin helsinkiläiset poliittisen päätöksen johdosta. Lisäksi lapsilla ja raskaana olevilla naisilla on oikeus laajoihin terveydenhuollon palveluihin. 

Matalan kynnyksen palvelupisteet väkivaltaa kokeneille

Naisiin kohdistuva väkivalta on laaja ongelma Suomessa. Joka kolmas nainen on kokenut väkivaltaa parisuhteessaan ja vuosittain kymmenet tuhannet naiset joutuvat seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Vaikka turvakotien rahoittaminen on siirtynyt valtiolle, kunnat voivat tehdä työtä ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen palveluiden kautta. Apua perheväkivaltaan pitää saada myös virka-aikojen ulkopuolella. Monialaiset, esteettömästi saavutettavat, palvelupisteet voivat olla yksi keino väkivaltaa kokeneiden naisten aseman parantamisessa.

Kaikkien yhdenvertainen Oulu

Sanoilla ja teoilla rakennamme entistä yhdenvertaisempaa kaupunkia. Oulun johtajien tulee näyttää esimerkkiä avoimuudessa ja yhdenvertaisuudessa sekä puuttua rasismiin ja vihapuheeseen voimakkaasti. Koulujemme tulee tukea oppilaiden ja opiskelijoiden moninaisuutta ilmapiirin ja asenteiden kautta. Sateenkaarinuorten asemaa voidaan parantaa esimerkiksi kouluttamalla opettajia ja kouluterveydenhuollon ammattilaisia.

Oulun tulee olla myös tasa-arvon puolestapuhuja. Tunnistaa rakenteellinen syrjintä ja puuttua siihen. Kunnallisessa päätöksenteossa tulee tarkastella sukupuolivaikutukset, jotta tiedämme, miten muutokset vaikuttavat ihmisten tilanteeseen. Nimettömän rekrytoinnin avulla voimme edistää naisten ja eritaustaisten ihmisten pääsyä kunnallisiin virkoihin.

Oulun tulee panostaa palveluiden saavutettavuuteen ja esteettömyyteen. Yhä useampi oululainen puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia, joten palveluiden tulee olla saatavilla myös englanniksi. Oulun kaupungin toimipisteiden, palveluiden ja  järjestöille vuokraamien tilojen tulee olla esteettömiä ja tukea ihmisten osallistumista päätöksentekoon kaikista lähtökohdista.