Vaalitavoitteeni

Haluan olla rakentamassa Oulusta kestävämpää ja viihtyisämpää kaupunkia sekä torjua ilmastonmuutosta ja eriarvoisuutta. Kampanjassani on kolme pääteemaa: ilmasto, ympäristö ja hyvinvointi. Olen hyödyntänyt vaalitavoitteiden kirjoittamisessa Oulun vihreiden kuntavaaliohjelmaa, jota olen myös ollut mukana kirjoittamassa.

Vaaliteemojen lisäksi olen vastannut moniin keskeisiin vaalikoneisiin ja näkemyksiäni eri kysymyksiin voi lukea niistä. Vaalikonevastaukseni on kerätty Linktree-tililleni: https://linktr.ee/ainokaisamanninen

Ilmastonmuutos ratkaistaan myös kunnissa

Meidän tulee muuttaa energiaratkaisumme ilmastoystävällisiksi, edistää kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä tehdä kaikki päätökset ilmaston kannalta kestävästi kaupungin hankinnoissa, julkisissa ruokailujen järjestämisessä, kaavoituksessa ja rakentamisessa. Ilmastoystävällinen kaupunki on myös viihtyisä kaupunki!

Tavoitteet:

 • Ohjataan liikennehankkeissa enemmän rahaa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämiseen.
 • Uuden kaupunkipyöräjärjestelmän tulee olla osa joukkoliikennejärjestelmää ja olla käytössä vuoden ympäri. 
 • Nopeutetaan bussien matka-aikoja antamalla etuisuuksia joukkoliikenteelle, parantamalla keskustan läpäisevyyttä ja päivittämällä reitistöä. Matkustusmukavuutta voidaan edistää kehittämällä informaatiojärjestelmiä ja maksamisen helppoutta.
 • Tehdään joukkoliikenteen lippujen hinnoista houkuttelevampia ja kasvatetaan sitä kautta joukkoliikenteen lipputuloja. Joukkoliikenteen tulee olla edullista erityisesti niille, jotka matkustavat joukkoliikenteellä säännöllisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kuukausilipun tulee olla suhteessa edullisempi, mitä pidemmäksi aikaa sen ottaa käyttöön. Ihmisiä voi kannustaa matkustamaan ruuhkaisimpien tuntien ulkopuolella laskemalla arvolipun hintaa hiljaisien tuntien ajaksi.
 • Selvitetään, miten Oulun seudulla voidaan siirtyä joukkoliikenteessä nykyistä neljästä vyöhykkeestä yksinkertaisempaan vyöhykemalliin. 
 • Selvitetään tehokkaan joukkoliikenteen vaihtoehdot Oulussa ja Oulun seudulla (lähijunaliikenne, ratiotie ja superbussi) ja tuodaan vaihtoehdot päätöksentekoon.
 • Julkisten ruokailujen tulee olla mahdollisimman ilmastoystävällistä, ravitsevaa ja maistuvaa ruokaa. Kasvatetaan kasvisruoan osuutta ja myös vegaaniruokaa tulee olla tarjolla.
 • Oulun kaupungin omistajaohjaustavoitteeksi kirjataan, että Oulun Energia selvittää, miten lämmöntuotannossa Oulussa voidaan siirtyä polttoon perustumattomiin ja hiilinegatiivisiin vaihtoehtoihin. 
 • Rakennetaan uudet asuinalueet jo olemassa olevien palveluiden lähelle ja suunnitellaan ne niin, että ihmiset voivat liikkua kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteen avulla. 
 • Uudisrakennuksilta edellytetään parempaa energiatehokkuutta ja lämmönlähteenä maalämpöä tai aurinkoenergiaa.
 • Ohjataan kiinteistöjen omistajia energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen. Selvitetään, voidaanko alennettu kiinteistöverokanta ottaa käyttöön uusiutuvaa energiaa, kuten maalampöä ja aurinkoenergiaa, suosivissa kohteissa. 
 • Otetaan käyttöön ilmastovaikutusten arviointi kaikessa päätöksenteossa ja julkisissa hankinnoissa.

Ympäristö tarvitsee puolustajansa

Luonnon monimuotoisuutta voidaan edistää suojelemalla ja ennallistamalla soita ja metsiä sekä puistojen hoitosuunnitelmien avulla. Metsät ja suot tarjoavat elinympäristön monipuoliselle lajijoukolle ja ovat sen lisäksi tärkeitä hiilinieluja ja -varastoja. Luonnonsuojelu on tärkeää ilmastotyötä. Lähiluonto- ja virkistyskohteet ovat kaupunkilaisten henkireikiä sekä kannustavat liikkumaan. 

Tavoitteet:

 • Luonnon monimuotoisuuden tulee olla keskeinen arvo kaikissa Oulun toimintaa ohjaavissa dokumenteissa, kuten tulevan valtuustokauden kaupunkistrategiassa. Lisäksi Ouluun tarvitaan kunnianhimoinen ympäristö- ja luonnonsuojeluohjelma. 
 • Suojellaan uhanalaisia luontotyyppien ja lajiesiintymiä, eikä kaavoiteta uusia alueita näiden päälle. 
 • Luovutaan kaupungin metsien avohakkuista ja puun myynnin tuottotavoitteista. Siirrytään talousmetsien hoidossa jatkuvan kasvatuksen menetelmiin. 
 • Ennallistetaan ja suojellaan kaupungin omistuksessa olevat suot. 
 • Perustetaan eläinsuojeluneuvosto, jonka tehtävänä on edistää eläinsuojelua ja eläinten oikeuksien toteutumista viranomaisten ja eläinsuojeluyhdistysten kanssa.
 • Hoidetaan Hietasaaren metsiä luonnonmukaisesti luontaisia tiheiköitä ja lahopuita suosien. Arvokkaimmille osille saarta perustaan suojelualueita. Hietasaaresta yhdessä Oulun jokisuiston kanssa on mahdollisuus kehittyä kansallisen kaupunkipuistoksi.
 • Vaalitaan oululaisten lähivirkistyskohteita ja kunnostetaan retkeilyreittejä. Edistetään Sanginjoen pääsemistä kansallispuistoksi.

Hyvinvointi on monen asian summa

Kuntalaisten hyvinvoinnin perustan luovat kunnan palvelut. Minulle hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita, laadukasta koulutusta ja yhdenvertaisuutta sekä sitä, että jokaisella lapsella tai nuorella on vähintään yksi harrastus. 

Tavoitteet:

 • Oulun tulee olla  jokaiselle hyvä paikka elää taustastaan tai ominaisuuksistaan riippumatta. Oulu on jatkossa yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden puolestapuhuja.
 • Edistetään sateenkaari-ihmisten oikeuksien toteutumista ja kuntatyöntekijöiden sateenkaariosaamista. 
 • Virallistetaan englannin kieli osaksi Oulun kaupungin yhdeksi virallisista kielistä. 
 • Parannetaan mielenterveyspalveluiden resursseja ja laajennetaan matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut palvelemaan kaikkia oululaisia. 
 • Panostetaan laadukkaaseen koulutukseen varhaiskasvatuksesta ammattikouluihin ja lukioihin asti.
 • Arvioidaan päätöksenteossa vaikutukset kuntalaisten hyvinvointiin ja erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin. 
 • Tuetaan lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa, niin että jokaisella lapsella  on ainakin yksi harrastus.
 • Laajennetaan maksuton ehkäisy Oulussa 25-vuotiaisiin asti.